Portefeuillehouder(s)
Dhr. J.G.M.W. Pernot

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 34.119,57

46,3%

Lasten

€ 2.488,97

3,4%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

  • Treasurystatuut gemeente Nuenen 2009
  • Nota reserves en voorzieningen 2011 (plus aanvullend raadsbesluit 26-9-2013)
  • Nota activering, waardering en afschrijving
  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nuenen c.a.
  • Financiële verordening gemeente Nuenen 2017
  • Diverse belastingverordeningen (marktgelden, legesverordening, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie, lijkbezorgingrechten)