Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J.P. Jansen en Dhr. H.M.A. Pero

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 27.110,68

36,8%

Lasten

€ 29.669,40

40,3%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Gemeentelijke Structuurvisie 2009 en aanvulling hierop van 2015
 • Structuurvisie Nederwetten
 • Structuurvisie Gerwen
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa (september 2011)
 • Intergrale strategie Ruimte (MRE)
 • Welstandsnota
 • Reclamenota
 • Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020
 • Addendum Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020
 • Prestatieafspraken 2017 tot en met 2020 (afspraken met drie corporaties en de huurdersvertegenwoordiging)
 • Afsprakenkader Wonen 2017
 • Samenwerkingsovereenkomst "Uitvoering urgentie"
 • Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Nota Grondbeleid 2012-2018
 • Ruimtebalans naar Masterplan
 • Prioritering en grondexploitaties