Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Verkiezingen

65.000

65.000

65.000

Dorps- en wijkraadverkiezingen

3.000

Dienstverlening (Antwoord)

50.000

Uitkering voormalig wethouder

3.911

Functionaris gegevensbescherming privacywetgeving EU

25.500

Inhuur informatiebeleidsplan

37.500

Bestuurlijke toekomstvisie: externe begeleiding

50.000

50.000

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Veiligheidsmonitor 4-jaarlijks

14.000

Uitvoering woonwagenbeleid (handhaving)

46.800

46.800

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen

40.000

40.000

10.000

10.000

Uitvoering woonwagenbeleid (sociaal)

366.400

366.400

Woonwagenbeleid gedeeltelijk uit sociaal domein

81.000

81.000

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Invoering omgevingswet / opstellen omgevingsvisie

50.000

50.000

Bouwgrondexploitatie

1.117.829

1.117.829

1.125.451

1.125.451

1.127.448

1.127.448

1.126.131

1.126.131

Uitvoering woonwagenbeleid

27.000

Programma woonwagenlocaties (overdracht)

1.176.570

Programma 7 Economie & Toerisme

Verkoop openbaar groen

150.000

150.000

100.000

100.000

Evaluatie archeologie beleidskaart

10.000

Opstellen erfgoedkaart tbv omgevingswet

20.000

Programma 8 Financiën & Belastingen

Post onvoorzien

143.225

143.225

143.225

143.225

Opleidingsbudget

30.000

35.000

35.000

Kosten informatiebeleidsplan Dommelvallei

108.032

72.935

46.109

46.109

Onttrekking bestemmingsreserve I&A

108.032

72.935

46.109

46.109

Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor woonwagenbeleid

359.200

332.200

Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor woonwagenbeleid

1.176.570

Onderuitputting kapitaallasten

211.276

90.489

147.284

126.384

Totaal

3.203.907

3.370.767

1.852.075

1.994.811

1.420.841

1.361.782

1.398.624

1.404.465

Incidenteel saldo baten en lasten

166.860

142.736

-59.059

5.841

Totaal saldo meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen

86.794

171.012

512.072

621.620

Begrotingssaldo structureel

253.654

313.748

453.013

627.461