Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten:
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
2. Veiligheid & Handhaving
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4. Verenigingen & Accommodaties
5. Wonen & Leefomgeving
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
7. Economie, Toerisme & Recreatie
8. Financiën & Belastingen

De toelichting in het programmaplan wordt gedaan middels de drie ‘wat’-vragen:

  • Wat willen we bereiken? (Missie/visie, Collegeprogramma, resultaten 2018 in programmabegroting)
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' worden de realisatie 2016 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2017 tot en met 2021 inzichtelijk gemaakt.

Voor de leesbaarheid van de tabel wordt het volgende opgemerkt:

  • zowel de baten als lasten staan als positieve bedragen weergegeven;
  • het saldo van baten en lasten met een “-” bedrag staat vermeld als het programma in zijn totaliteit financieel gezien meer kost dan het oplevert;
  • het saldo van baten en lasten met een “+” bedrag staat vermeld als het programma in zijn totaliteit financieel gezien meer oplevert dan dat het kost.

Met andere woorden: een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief
bedrag als een nadeel.

Een analyse van de verschillen is opgenomen in de Financiële begroting (3.2.1 Analyse overzicht van baten en lasten). We sluiten hiermee aan op de opbouw van de jaarrekening.

Sinds 1 januari 2017 is het verplicht om taakvelden te gebruiken in de begroting.