1 Inleiding

1.1 Kader
De gemeenteraad stelt bij de vaststelling van de begroting voor 2018 een subsidieplafond vast voor de programma’s 1 tot en met 6 van de programmabegroting en een apart plafond voor programma 7. Hij kan dit doen op basis van artikel 5 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Nuenen c.a. 2016 (later ASV Nuenen 2016). Via dit subsidieprogramma specificeert het college per begrotingsprogramma waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het jaar 2018.

1.2 Leeswijzer
Deel 2 bevat een omschrijving van begrotingsprogramma’s met daaronder de aangevraagde subsidies.

Per begrotingsprogramma worden de beleidsuitgangspunten aangegeven. Daaronder volgen de ingediende aanvragen. Bij de ingediende aanvragen wordt het aangevraagde bedrag genoemd, met de activiteit(en) en/of de doelstelling van de instelling, stichting of vereniging. Vervolgens komt een inhoudelijke toets, dit is omschreven in de overweging van het college. Als laatst volgt het voorgenomen besluit dat genomen wordt.

1.3 Subsidie verdeeld naar programma’s van de begroting
De subsidies zijn onder te verdelen in de programma’s van de begroting.

Programma

Subsidieplafond 2018

 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

€ 25.000,-

 1. Veiligheid & Handhaving

€ 9.350,-

 1. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

€ 2.241.572,-

 1. Verenigingen & Accommodaties

€ 827.944,-

 1. Wonen & Leefomgeving

€ 0,-

 1. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

€ 19.370,-

 1. Economie, Toerisme & Recreatie

€ 71.490,-

Totaal

€ 3.123.236,-

1.4 Beleidsregels
De volgende beleidsregels zijn in 2016 door het college vastgesteld en worden toegepast bij de behandeling en beoordeling van de subsidieaanvragen. Het gaat hierbij om:

 1. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op mindervalide inwoners

Begripsomschrijving
Mindervalide inwoners: mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme en chronisch zieken.

Toepasselijkheid ASV Nuenen
De ASV Nuenen is van toepassing, tenzij daarvan in deze regel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de begroting. Het doel van deze
beleidsregel is de deelname van gehandicapten te verhogen door verenigingen en
organisaties te stimuleren om (structureel) aanbod voor gehandicapten te realiseren.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen blijft bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen van de aanvrager buiten beschouwing.

 1. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op kwetsbare inwoners

Begripsomschrijving
Kwetsbare inwoners: een kwetsbare inwoner is een persoon die financieel niet zelf in staat is tot maatschappelijke participatie.

Toepasselijkheid ASV Nuenen
De ASV Nuenen is van toepassing, tenzij daarvan in deze regel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de begroting. Het doel van deze

beleidsregel is de deelname van activiteiten voor inwoners die daar financieel zelf niet toe in staat zijn.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen blijft bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen van de aanvrager buiten beschouwing en blijft de beleidsregel “maximale redelijke verhouding” buiten beschouwing.

 1. Beleidsregel: maximum redelijke verhouding

Begripsomschrijving
Redelijke verhouding: het toegekende subsidiebedrag moet in redelijke verhouding staan tot het aantal leden en/of deelnemers.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de begroting. Het doel van deze
beleidsregel is dat het bedrag kan worden beperkt en dat hiervoor een maximum is aangegeven.

Toepasselijkheid ASV Nuenen

Het betreft een nadere specificering van wat wordt verstaan onder “in redelijke verhouding”. Het gaat in ieder geval tot een maximum van € 100,- per deelnemer en/of lid. Uitzondering geldt voor organisaties/verenigingen/instellingen waarmee een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

 1. Beleidsregel: regionale organisaties in relatie tot eigen vermogenspositie

Begripsomschrijving
Regionale organisatie: een organisatie die voor een bepaald gebied werkzaamheden verricht, ook buiten de gemeentegrens van Nuenen.

Doel beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op alle aanvragen van regionale organisaties. Het doel van deze beleidsregel is dat het eigen vermogen wordt berekend naar rato voor Nuenen c.a.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen wordt bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen naar rato toegerekend naar de gemeente Nuenen c.a.

De beleidsregels zijn op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en geplaatst op www.overheid.nl

2 Begrotingsprogramma’s

 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

1.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

opnemen in begroting

Incidentele subsidies

€ 25.000,-

€ 25.000,-

nog openstaand

Subsidieplafond

€ 25.000,-

1.2 Beleidsuitgangspunten
We sluiten steeds vaker aan bij initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente van de toekomst neemt haar inwoners geen vraagstukken uit handen, maar helpt hen waar nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst.

We benutten optimaal de kracht van onze inwoners. Participatie is een middel om inwoners en organisaties intensiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid.

  1.     Subsidieaanvragen

Hiervoor worden in de loop van 2018 aanvragen ingediend. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 25.000,- voor incidentele verzoeken. In de loop van 2018 worden door het college eventuele verzoeken beoordeeld.

2 Veiligheid & Handhaving

2.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

opnemen in begroting

Halt Oost-Brabant

€ 9.282,-

€ 9.350,-

€ 9.350,-

toekennen onder voorwaarden

Subsidieplafond

€ 9.350,-

2.2 Beleidsuitgangspunten
Integrale veiligheid betekent: samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, waarbij activiteiten van betrokken partijen op elkaar zijn afgestemd, elkaar aanvullen en elkaar versterken. De gemeente vervult hierbij een regierol. Naast onze eigen rol, zien wij een essentiële rol weggelegd voor inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol.

2.3 Subsidieaanvragen

 • Halt Oost-Brabant

Aanvraag:
Halt vraagt € 9.350,- subsidie aan. De activiteiten van Halt dragen bij aan het realiseren van een veilige en leefbare samenleving en een prettig sociaal leefklimaat in de dorpen en in de scholen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van Halt. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de voorlichtingen op scholen afnemen. Het werkplan van Halt geeft een aantal voorlichtingen op scholen aan. Dit bedrag kan flexibel en in overleg met de contactpersoon in de gemeente worden ingezet.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 9.350,- onder de voorwaarde dat overleg en verantwoording plaats vinden met de gemeente.

Opnemen in begroting:
€ 9.350,-.

3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

3.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

opnemen in
begroting

LEV groep

€ 1.363.196,-

€ 1.543.196,-

€ 1.543.196,-

toekennen onder voorwaarden

GGzE

€ 65.897,-

€ 64.126,-

€ 64.126,-

toekennen onder voorwaarden

Bijna Thuis Huis

€ 7.500,-

€ 7.500,-

€ 7.500,-

toekennen onder voorwaarden

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.

€ 2.000,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

toekennen

Stichting Voedselbank Nuenen

€ 10.000,-

€ 15.500,-

€ 15.500,-

toekennen onder voorwaarden

Stichting Plusminus

€ 1.100,-

€ 1.100,-

€ 1.100,-

toekennen

Stichting Carrousel

€ 6.000,-

€ 8.574,-

€ 6.000,-

toekennen (deels)

Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost

€ 5.909,-

€ 5.942,-

€ 5.942,-

toekennen

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

€ 600,-

€ 600,-

toekennen

E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.

€ 4.500,-

€ 4.500,-

€ 4.500,-

toekennen

Stichting Heartsafe Nuenen c.a.

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

toekennen

Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg

€ 271.814,-

€ 331.528,-

€ 331.528,-

toekennen onder voorwaarden

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen

€ 221.000,-

€ 173.080,-

€ 173.080,-

toekennen

Kids Society Erica

€ 0,-

€ 0,-

afwijzen

Stichting Leergeld (kindpakket)

€ 17.000,-

€ 17.000,-

€ 17.000,-

toekennen

Stichting Leergeld

€ 0,-

€ 77.000,-

€ 67.000,-

toekennen

Subsidieplafond

€ 2.241.572,-

3.2 Werk (participatie)

3.2.1 Beleidsuitgangspunten
We streven ernaar dat uitkeringsgerechtigden (zoveel mogelijk) zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

3.2.2 Subsidieaanvragen
Hiervoor zijn geen subsidieaanvragen ingediend.

3.3 Zorg

3.3.1 Beleidsuitgangspunten
Meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op eigen aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen.

3.3.2 Subsidieaanvragen

 • LEV-groep

Aanvraag:
De LEV-groep vraagt € 1.543.196,- subsidie aan. Deze subsidie is verdeeld in 4 thema’s, te weten:
1. Eigen kracht (€ 141.253,-)
2. Zorgzame buurten (€ 253.665,-)
3. Sociaal en informeel netwerk (€ 295.865,-)
4. Vangnet (€ 852.413,-)

Overweging:
De LEV groep is de welzijnsuitvoeringsorganisatie van de gemeente Nuenen. Ze vertaalt gemeentelijk beleid in uitvoering.

De aanvraag is inclusief de huidige combinatiefunctionaris. Deze activiteit wordt voortgezet.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.543.196,- onder de voorwaarde dat met de LEV-Groep ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:
€ 1.543.196,-.

 • GGzE

Aanvraag:
GGzE vraagt € 30.499,- subsidie aan. Dit is voor deelname aan CMD-overleg, oppakken van casuïstiek die voortvloeit uit het CMD casusoverleg.

Daarnaast vraagt GGzE € 14.309,- subsidie aan voor preventieve aanpak om schooluitval te verminderen.

Tevens zal GGzE een vrije inloop verzorgen, hiervoor wordt € 19.318,- subsidie gevraagd.

In totaal voor € 64.126,-.

Overweging:
Het college heeft geen expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en geeft GGzE subsidie om de activiteiten op dit gebied in 2018 uit te voeren.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 64.126,- onder de voorwaarde dat met GGzE ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:
€ 64.126,-.

 • Bijna Thuis Huis

Aanvraag:
De stichting vraagt € 7.500,- voor het bieden van een gastvrije omgeving voor bewoners in de
terminale levensfase voor wie thuis sterven niet mogelijk of wenselijk is.

Overweging:
Het college is van mening dat de activiteiten passen in meer verantwoordelijkheid voor inwoners en elkaar. De stichting draait met name op vrijwilligers.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 7.500,- onder de voorwaarde dat ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten. .

Opnemen in begroting:
€ 7.500,-.

 • Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.

Aanvraag:
De stichting vraag € 2.500,- subsidie aan. Dit is voor het bieden van praktische hulp aan chronisch
zieken, mensen met een lichamelijke handicap of verschijnselen van dementie of mensen in de laatste
levensfase die thuis willen sterven. Daarnaast ontlasten ze de mantelzorgers.

Overweging:
Het college is van mening dat de activiteiten passen in meer verantwoordelijkheid voor inwoners en elkaar. De stichting draait met name op vrijwilligers.

Het college is van mening dat het aanbieden van activiteiten voor de omschreven doelgroep past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (te weten: versterken van voorliggende voorzieningen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.500,-.

 • Stichting Voedselbank Nuenen

Aanvraag:
De stichting vraagt € 15.500,- subsidie aan. Dit is bedoeld om aan gemiddeld 80 personen wekelijks
voedselpakketten te verstrekken.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die voor deze groep kwetsbare inwoners wordt georganiseerd.
De stichting krijgt in 2018 te maken met (wellicht) hoge huurkosten. De stichting kent geen leden en hebben geen inkomsten om deze kosten op te vangen. De stichting heeft geen eigen vermogen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 15.500,-, met de voorwaarden dat een uitvoeringsovereenkomst wordt opgesteld.

Opnemen in begroting:
€ 15.500,-.

 • Stichting Plusminus

Aanvraag:
De stichting vraagt € 1.100,- subsidie voor het verlenen van hulp aan gezinnen of alleenstaanden die
een laag inkomen hebben om hun financiële positie te verbeteren en het verzorgen van een vrouwen-
ontmoetingsgroep.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten gericht op het versterken van een voorliggende voorziening. Hiermee kunnen schuldsaneringstrajecten voorkomen worden. Er wordt een deelnemersbijdragegevraagd en de stichting draait op vrijwilligers.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.100,-.

Opnemen in begroting:
€ 1.100,-.

 • Stichting Carrousel

Aanvraag:

Stichting Carrousel vraagt € 8.574,- subsidie aan. De stichting is een regionale organisatie die tot doel heeft om met hulp van vrijwilligers de participatie en integratie te bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en de Kempen. De activiteiten zijn voor jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking op het gebied van educatie en vrijetijdsbesteding.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten voor deze groep kwetsbare inwoners. Volgens de begroting van Stichting Carrousel zijn er naar schatting in 2018 60 deelnemers afkomstig uit Nuenen. Volgens de ASV Nuenen 2016 moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen het aantal deelnemers en het aangevraagde subsidiebedrag. In een beleidsregel is een maximum gesteld van € 100,- per deelnemer. Uitgaande van 60 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie vastgesteld op € 6.000,-.

Het college heeft voor activiteiten voor mindervaliden een beleidsregel vastgesteld, waarbij het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten, dit is bij de beoordeling van deze aanvraag dan ook niet aan de orde.

Voorgenomen besluit:
Deels toekennen van € 6.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

 • Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost

Aanvraag:
De stichting vraagt € 5.942,- subsidie aan voor het bieden van juridische, praktische en emotionele
hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de stichting. De stichting vraagt voor de activiteiten waar geen landelijke subsidie voor beschikbaar is € 0,24 per inwoner. Het college heeft een beleidsregel opgenomen over regionale organisaties, hierbij wordt het eigen vermogen naar rato toegerekend naar Nuenen c.a. Hiermee is het aangevraagde subsidiebedrag niet meer dan 3 keer het naar rato toegerekende eigen vermogen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.942,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.942,-.

 • Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

Aanvraag:
De stichting vraagt (€ 600,-) subsidie aan voor het bieden van een laagdrempelige begeleiding aan
Veteranen door middel van diverse programma’s, waaronder een inloop en reactiveren van veteranen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de stichting. Vanwege privacy is de stichting niet in staat aan te geven hoeveel personen uit Nuenen deelnemen aan de activiteiten. De verwachting is wel dat dit er meer dan 6 zullen zijn. Er wordt subsidie verleend op basis van deelname door maximaal 6 personen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 600,-.

Opnemen in begroting:
€ 600,-.

 • E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.

Aanvraag:
Vragen € 4.500,- voor het aanbieden van EHBO-opleidingen en het verzorgen van hulpverlening
binnen de gemeente.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de EHBO vereniging Nuenen. De vereniging richt zich op preventieve activiteiten voor het voorkomen van ongevallen en het verlenen, van verantwoordelijke, geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.500,-.

 • Stichting Heartsafe Nuenen c.a.

Aanvraag:
De stichting vraagt € 2.000,- voor het plaatsen en onderhouden van AED’s en het bieden training,
reanimatie en bediening van AED’s.

Overweging:
Het college ondersteunt burgerinitiatieven gericht op de gezondheid van inwoners. Hiermee ondersteunt het college de activiteiten van Stichting Heartsafe Nuenen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-.

3.4 Jeugd

3.4.1 Beleidsuitgangspunten
Meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op eigen aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen.

3.4.2 Subsidieaanvragen

 • Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg

Aanvraag:
Zuidzorg vraagt € 293.937,- subsidie, voor basiszorg preventie, dit is gebaseerd op aantal kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast vraagt Zuidzorg € 37.591,- subsidie aan voor maatwerk. In het subsidiebedrag is tevens opgenomen:
opvoedspreekuur peuterspeelzalen, afstemming voorschoolse voorzieningen, casusoverleg CMD verpleegkundige, casusoverleg CMD jeugdarts. Wanneer contactmomenten op maat nodig zijn wordt dit direct gedaan, maar wel altijd gemeld aan het CMD en Evidence Based Programs (op declaratiebasis, inzet via CMD overleg).

Totale aanvraag is € 331.528,-.

Overweging:
Het college vindt de basiszorg preventie voor jeugd van 0-4 een van haar basisvoorzieningen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 331.528,-, onder de voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:
€ 331.528,-.

 • Stichting Leergeld

Aanvraag 1:
De stichting vraagt € 77.000,- voor het ondersteunen van kinderen van 0-18 jaar om deel te nemen
aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn, waarmee uitvoering wordt
gegeven om kinderen kansrijk op te laten groeien.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten gericht op het voorkomen van sociale uitsluiting en mogelijk maken van maatschappelijke participatie.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 77.000,-, met de stichting wordt hiervoor een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Opnemen in begroting (via subsidieprogramma):
€ 77.000.00.

Aanvraag 2:
De stichting vraagt € 17.000,- aan om te zorgen voor een kindpakket (ingevuld als aanbieden van zwemlessen of een speeltuinabonnement) aan kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum met het doel tot participatie.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting en de invulling van het kindpakket. Een zwemdiploma is een belangrijke voorwaarde voor beweging, maar ook om veilig te laten zwemmen en verdrinkingen te voorkomen.

Het college is van mening dat met het aanbieden van een kindpakket aan minder daadkrachtige gezinnen een bijdrage levert aan deelname voor kwetsbare inwoners die daar zelf (financieel) niet toe in staat zijn. Hiervoor is een beleidsregel (kwetsbare inwoners) opgenomen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 17.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 17.000,-.

 • Stichting Kinderspeelzalen Nuenen

Aanvraag:
De stichting vraagt subsidie aan van € 130.00,- dit is bestemd voor het creëren van een basisvoorziening, een speelplek voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Daarnaast is er een bedrag van € 43.080,- aangevraagd voor het aan bieden van voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE). De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:
- taalontwikkeling: hierbij gaat het om het vergroten van de woordenschat
- beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd
- motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek
- sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, en het samen spelen en werken

Overweging:
Het college ondersteunt een basisvoorziening met aanbieding van VVE in Nuenen. Per 1 januari 2018 is een nieuwe wet van kracht, die het aanbod van peuterwerk verandert. Dit houdt in dat de subsidietoekenning vanaf 2019 opnieuw bekeken gaat worden. Vanwege het in acht nemen van een redelijke termijn wordt de subsidie voor Stichting Kinderspeelzalen Nuenen nog toegekend. De stichting gaat aan de nieuwe kwaliteitseisen van de wet voldoen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 173.080,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Daarnaast ontvangt de stichting een brief dat de subsidie vanaf 2019 op een ander wijze wordt opgesteld.

Opnemen in begroting:
€ 173.080,-

 • Stichting Kids Society Erica

Aanvraag:
Stichting Kids Society Erica vraagt subsdie aan voor het aanbieden van professioneel, verantwoord en ontwikkelingsgericht (VVE) peuter(speelzaal)werk aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar en hun ouders conform de opgenomen bepalingen hiervoor in de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, de Wet IKK, de Wet Kinderopvang, Wet OKE, (en het VVE beleid van de Gemeente Nuenen.c.a.).

Overweging:
Het college heeft met een andere aanbieder een meerjarige subsidierelatie. In het kader van de redelijke termijn kan deze in 2018 niet worden stopgezet. In de begroting is voor het aanbieden van peuterwerk een budget opgenomen die daarmee volledig is benut.

Voorgenomen besluit:
Niet toekennen van een subsidiebedrag voor 2018

Opnemen in begroting:
€ 0,-

4 Verenigingen & Accommodaties

4.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

opnemen in begroting

Voetbalvereniging R.K.S.V.

€ 60.000,-

€ 45.000,-

toekennen

Voetbalvereniging R.K.G.S.V.

€ 4.350,-

€ 2.600,-

€ 2.600,-

toekennen

Voetbalvereniging E.M.K.

€ 2.804,-

€ 3.595,-

€ 3.595,-

toekennen

Honk- en Softballclub Nuenen

€ 2.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

toekennen

Hockeyclub Nuenen

€ 6.000,-

€ 21.000,-

€ 6.000,-

deels toekennen

Philips SV Gymnastiek

€ 1.500,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

toekennen

Zwem- en Polovereniging Nuenen

€ 19.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

toekennen

REVAK Nuenen

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

toekennen

Bibliotheek Dommeldal

€ 409.176,-

€ 417.360,-

€ 417.360,-

toekennen

Kunstkwartier

€ 198.190,-

€ 200.022,-

€ 200.022,-

toekennen onder voorwaarden

Toneelvereniging De Lindespelers

€ 2.395,-

€ 9.000,-

€ 9.000,-

toekennen

Stichting intocht Sinterklaas Nuenen

€ 0,-

€ 600,-

€ 0,-

afwijzen

Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten

€ 4.250,-

€ 4.275,-

€ 4.275,-

toekennen

Showkorps O&V

€ 6.200,-

€ 6.000,-

€ 6.000,-

toekennen

Drumfanfare Jong Leven

€ 5.500,-

€ 6.000,-

€ 6.000,-

toekennen

Gerwens Muziek Korps

€ 5.300,-

€ 5.600,-

€ 5.600,-

toekennen

Brassband De Vooruitgang

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

toekennen

Atelier van Gogh

€ 2.000,-

€ 3.700,-

€ 3.700,-

toekennen

Stichting Leefbaarheid Gerwen

€ 2.700,-

€ 2.700,-

€ 2.700,-

toekennen

Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest

€ 558,-

€ 588,-

€ 588,-

toekennen

Stichting KVW Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

toekennen

Stichting Jeugd- en Jongerenactiviteiten Gerwen

€ 0,-

€ 2.600,-

€ 0,-

afwijzen

Groepsvereniging Scouting Panta Rhei

€ 0,-

€ 4.000,-

€ 4.000,-

toekennen

Stichting Scouting Rudyard Kipling

€ 11.650,-

€ 11.650,-

€ 11.650,-

toekennen

Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen

€ 5.300,-

€ 8.000,-

€ 5.500,-

deels toekennen

DOEN! Nederwetten

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

toekennen

Stichting Meedoen Nuenen

€ 1.250,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

toekennen

Katholieke Bond van Ouderen

€ 30.000,-

€ 31.000,-

€ 31.000,-

toekennen onder voorwaarden

PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen

€ 4.740,-

€ 7.889,-

€ 7.889,-

toekennen

PVGE en KBO

€ -

€ 6.965,-

€ 6.965,-

deels toekennen

Stichting Dorpswerkplaats Nuenen

€ 1.500,-

€ 5.000,-

€ 0,-

afwijzen

Dorpsfeest Nederwetten

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

toekennen

Dorpsraad Gerwen

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

toekennen

Subsidieplafond

€ 827.944,-

4.2 Beleidsuitgangspunten
Instandhouding van een rijk aanbod aan voorzieningen. Deze voorzieningen richten zich op sport, cultuur, jongeren- en ouderenactiviteiten.

4.3 Subsidieaanvragen

4.3.1 Sport

 • Voetbalvereniging R.K.S.V.

Bij de verhuizing van de voetbalvereniging naar Oude Landen zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken lopen in september 2018 af. Tegenover de huur staat een compensatie. De compensatie voor 2018 is nog voor 9 maanden (tot en met september).

Opnemen in begroting:
€ 45.000,-

 • Voetbalvereniging R.K.G.S.V.

Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 2.600,- is bedoeld voor Juventud voor geven van voetbaltrainingen
en het voetballen in competitieverband voor de jeugd van 5 t/m 19 jaar.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van een voetbalvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Juventud is een samenwerkingsverband tussen voetbalvereniging R.K.V.V. en R.K.G.S.V.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.600,- aan voetbalvereniging R.K.G.S.V. ten behoeve van Juventud.

Opnemen in begroting:
€ 2.600,-

 • Voetbalvereniging E.M.K.

Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag € 3.595,- ten behoeve van G-voetbal. Het verzorgen van voetbal voor
kinderen van 5 t/m 18 jaar met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van een voetbalvereniging. Het zorgt voor beweging. Dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Het eigen vermogen van voetbalvereniging E.M.K. is te hoog om de subsidie toe te kennen. Het college is van mening dat het vormen van een G-elftal voor jeugd past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (te weten: versterken van voorliggende voorzieningen) en heeft een beleidsregel vastgesteld hiervoor. Op basis hiervan wordt de aanvraag toegekend.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.595,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.595,-.

 • Honk- en Softballclub Nuenen

Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 3.000,- is met name bedoeld om extra jeugdaanmeldingen van de club op te vangen. De club wil een verbetering van trainingen tot stand brengen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.000,-

Opnemen in begroting:
€ 3.000,-.

 • Hockeyclub Nuenen

Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 21.000,- voor het beoefenen van de hockeysport door jong, oud en
mindervaliden. Zowel het verzorgen van trainingen als wedstrijden in competitieverband.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast is de sport voor mindervaliden een beleidsdoelstelling die ook in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning een speerpunt is (te weten: versterken voorliggende voorzieningen).

De vereniging heeft een groot eigen vermogen. Het vrij beschikbare eigen vermogen mag (volgens de verordening) niet meer bedragen dan 3 keer het aangevraagde subsidiebedrag. Dit is een weigeringsgrond. Op basis van de vastgestelde beleidsregel voor mindervalide activiteiten wordt een deel van het aangevraagde bedrag toegekend specifiek voor de mindervalide activiteiten.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-

 • Gymnastiekvereniging P.S.V.

Aanvraag:
Gymnastiekvereniging P.S.V. vraagt € 2.000,- subsidie aan om kinderen vanaf 4 jaar basisvorming in
het bewegen te leren.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging en ontwikkeling en dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-.

 • Zwem- en Polovereniging Nuenen

Aanvraag:
De vereniging vraagt € 25.000,- aan voor het leren, trainen en beoefenen van de zwemsport, zoals
recreatief zwemmen, masters, snorkelen en duiken, synchroon zwemmen, waterpolo en wedstrijd
zwemmen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt o.a. bij aan een gezonde leefstijl en de zwemsport in Nuenen zorgt voor een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten binnen de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 25.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 25.000,-.

 • REVAK Nuenen

Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 5.000,- is het op medische basis en advies, aanbieden aan haar
leden van revalidatie en reactiveringszwemmen door middel van hydrotherapie.

Overweging:
De gemeente ondersteunt de activiteiten van de vereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast is een activiteit voor mindervalide een beleidsdoelstelling die ook in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning een speerpunt is (te weten: versterken voorliggende voorzieningen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.000,-.

4.3.2 Cultuur

 • Bibliotheek Dommeldal

Aanvraag:
De stichting vraagt € 417.360,- subsidie aan. Het doel is “het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het publiek”. De taak is het in stand houden van een bibliotheek.

Overweging:
Het college ondersteunt deze activiteiten van de stichting en maakt hierover met Helmond, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo bestuurlijk afspraken mee.

De bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd in de vorm van een instandhoudingssubsidie. Men heeft op ons verzoek een vertaling gemaakt van de gevraagde subsidie naar activiteiten. Daaruit blijkt dat de activiteiten die men voornemens is te organiseren in lijn zijn met de bestuursovereenkomst. Vergelijken we de subsidie 2017 met die van 2018 dan zien we een verschil van € 8.184. De stijging is het gevolg van autonome kostenstijgingen van de huisvesting en personeel.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 417.360,-.

Opnemen in begroting:
€ 417.360,-.

 • Kunstkwartier

Aanvraag:
Kunstkwartier vraagt € 200.022,- subsidie aan. Het aangevraagde bedrag bestaat uit 2 delen. Deel 1 (€ 185.022,-) is met name gericht op muziekonderwijs aan kinderen en volwassenen. Hiermee kunnen inwoners actief deelnemen aan kunst & cultuur en volwasseneducatie. Ook kwetsbare burgers worden geactiveerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de maatschappij.

Deel 2 (€ 15.000,-) is een subsidie die is bedoeld voor de opstart van cultuureducatie in het onderwijs.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van het kunstkwartier. Voor de subsidie die is aangevraagd voor cultuureducatie wordt in eerste instantie contact gezocht met de combinatiefunctionaris.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 200.022,-. Met het kunstkwartier zal ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst gesloten worden.

Opnemen in begroting:
€ 200.022,-.

 • Toneelvereniging De Lindespelers

Aanvraag:
De toneelvereniging vraagt € 9.000,- subsidie. Dit is ten behoeve van het scheppen van gelegenheid
tot beoefening van niet beroepsmatig toneel en het opvoeren van toneelstukken voor de Nuenense
bevolking. Daarnaast biedt de vereniging avondvullende culturele activiteiten aan de inwoners van
Nuenen en ontwikkelt de vereniging sociaal-culturele vaardigheden bij leden van de vereniging en
deelnemers van aan de activiteiten.

Overweging:
Het college ondersteunt culturele activiteiten en stimulering van culturele vaardigheden bij haar inwoners.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 9.000,-, onder de voorwaarde dat met de vereniging een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten. .

Opnemen in begroting:
€ 9.000,-.

 • Stichting intocht Sinterklaas Nuenen

Aanvraag:
De stichting vraagt € 600,- subsidie aan. De stichting organiseert de intocht Sinterklaas in Nuenen en
allerlei activiteiten voor kinderen in het Klooster.

Overweging:
Het college hecht er waarde aan dat activiteiten in het kader van het Sinterklaasfeest te ondersteunen
(in het kader van volkscultuur). Het opgegeven eigen vermogen is echter te groot om aan de voorwaarden voor subsidieverlening te voldoen. Het eigen vermogen mag niet meer bedragen dan 3 keer het aangevraagde subsidiebedrag (conform de verordening). Dit is een weigeringsgrond.

Voorgenomen besluit:
De subsidieaanvraag afwijzen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

 • Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Aanvraag:

Stichting Oranje Comité Nuenen vraagt mede namens Oranje Comité Gerwen en Nederwetten
€ 4.275,- subsidie aan. Hiervoor organiseren de stichtingen jaarlijks nationale koningsdag en bieden ze ondersteuning bij Koninklijke decoraties en de jaarlijkse bevrijdingsherdenking.

Overweging:
Het college hecht er waarde aan dat activiteiten in het kader van de monarchie te ondersteunen
(dit mede in het kader van volkscultuur). De stichtingen ondersteunen hiermee de activiteiten die de gemeente zelf zou uitvoeren, denk hierbij aan Koninklijke onderscheidingen, activiteiten rondom bevrijding.

De stichting kent geen leden, maar de activiteiten zijn voor alle inwoners en bezoekers van Nuenen toegankelijk. Daarnaast verhuurt de stichting marktkramen. Hiermee halen ze wel eigen inkomsten binnen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.275,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.275,-.

 • Showkorps O&V

Aanvraag:
Het showkorps vraagt € 6.000,- subsidie aan. Hiervoor organiseren ze optredens tijdens diverse evenementen in de vorm van muziek en show. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van muzikale en culturele vorming van haar leden.

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

 • Drumfanfare Jong Leven

Aanvraag:
De drumfanfare vraagt € 6.000,- subsidie aan. De doelstelling is om gedegen muziekonderwijs te bieden, waarbij iedereen in staat is muziek te maken, ongeacht het financiële draagvlak.

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Het college hecht er belang aan dat de drumfanfare ook eigen inkomsten weet te vergroten. Dit heeft de drumfanfare gedaan door onder andere een vlooienmarkt, een boekenmarkt en donateursacties te organiseren.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

 • Gerwens Muziek Korps

Aanvraag:
Het muziekkorps vraagt € 5.600,- subsidie aan. De vereniging biedt een leeromgeving voor muzikale vorming van haar leden in combinatie met sociale ontspanning. De belangrijkste activiteiten zijn:
- verschaffing van muzikale hobby
- opleiden van inwoners voor de beoefening van een instrument
- verzorgen van concerten met amusementswaarde
- verzorgen en begeleiden van officiële evenementen

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.600,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.600,-.

 • Brassband De Vooruitgang

Aanvraag:
De brassband vraagt € 5.000,- subsidie aan. Het doel is het gezamenlijk beoefenen van muziek in een band, bestaande uit koperen blaasinstrumenten en slagwerk, het bevorderen van de muzikale vorming van leden, individueel en samenspel en het verzorgen van optreden.

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.000,-.

 • Atelier van Gogh

Aanvraag:
De stichting vraagt € 3.700,- subsidie voor het begeleiden en organiseren van cursussen op het gebied van kunst en cultuur. De doelstelling van de stichting is het vergroten van vaardigheden, zowel bij jeugd als bij volwassenen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die gericht zijn op kunst en cultuur en hecht er belang aan dat iedereen hieraan kan deelnemen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.700,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.700,-.

4.3.3 Jeugd- en ouderenactiviteiten

 • Stichting Leefbaarheid Gerwen

Aanvraag:
De stichting vraagt € 2.700,- ter bevordering van de leefbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners in Gerwen. Daarnaast zorgt de stichting voor activiteiten die gericht zijn op mantelzorgondersteuning.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die de stichting uitvoert. Het past binnen de doelstellingen versterken van voorliggende voorzieningen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.700,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.700,-.

 • Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest

Aanvraag:
De kookgroep vraagt € 558,- subsidie voor het verbeteren van de sociale cohesie en het omzien naar elkaar. De kookgroep richt zich op alleenstaande om hen uit een isolement te halen. Dit doen ze door middel van kookactiviteiten gericht op ouderen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstellingen die de kookgroep nastreeft, hiermee vormt deze activiteit een voorliggende voorziening binnen het sociaal domein.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 558,- aan stichting Newest ten behoeve van kookgroep Nederwetten.

Opnemen in begroting:
€ 558,-.

 • Stichting KVW Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)

Aanvraag:
De stichting vraagt subsidie van € 1.000,- om een kindervakantieweek te organiseren voor 200 (maximaal 220) kinderen. Hierbij zijn vele vrijwilligers actief. De stichting probeert zich actief in te zetten voor ouders met gezinnen met een migratie achtergrond en/of met minder financiële draagkracht.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling om met kinderen en vrijwilligers samen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het “samen-gevoel” of de sociale cohesie in het dorp”.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 1.000,-.

 • Stichting Jeugd- en Jongerenactiviteiten Gerwen

Aanvraag:
De stichting vraag subsidie van € 2.600,- om een kindervakantieweek te organiseren voor 180 kinderen (niet alleen uit Gerwen). Hierbij zijn vele vrijwilligers betrokken.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling om met kinderen en vrijwilligers samen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het “samen-gevoel” of de sociale cohesie in het dorp.

Het opgegeven eigen vermogen is echter te groot om aan de voorwaarden voor subsidieverlening te voldoen. In de onderbouwing wordt aangegeven dat een deel van het eigen vermogen is gereserveerd om toekomstige investeringen te doen. Het resterende bedrag, ook na de bestemmingsreserves, blijft echter te groot. Het eigen vermogen mag niet meer bedragen dan 3 keer het aangevraagde subsidiebedrag (conform de verordening).

Voorgenomen besluit:
Afwijzen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

 • Groepsvereniging Scouting Panta Rhei

Aanvraag:
De scouting vraagt € 4.000,- subsidie aan voor activiteiten waarin samenwerking, zelfontplooiing en de wereld om hen heen te ontdekken een belangrijk onderdeel is.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstellingen die de scouting uitvoert, de activiteiten die in de aanvraag benoemd zijn leveren een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt bijgedragen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.000,-.

 • Stichting Scouting Rudyard Kipling

Aanvraag:
De scouting vraagt € 11.650,- subsidie aan voor het bieden van een maatschappelijk betrokken programma met activiteiten voor alle jeugdleden. De activiteiten dragen bij aan de vorming van persoonlijkheid, respect voor zichzelf en hun omgeving te hebben, eigen grenzen leren kennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstellingen die de scouting uitvoert, de activiteiten die in de aanvraag benoemd zijn leveren een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt aan bijgedragen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 11.650,-.

Opnemen in begroting:
€ 11.650,-.

 • Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen

Aanvraag:
De stichting vraagt € 8.000,- subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op jongeren. De doelstelling is het bieden en bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van jeugdigen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt bijgedragen.

De subsidie staat echter niet in redelijke verhouding tot het aantal leden die hiermee gesubsidieerd worden. Bij subsidieregeling is een maximum van € 100,- per lid vastgelegd. De vereniging geeft aan in 2018 55 leden te hebben.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.500,-.

 • DOEN! Nederwetten

Aanvraag:
De vereniging vraagt € 1.000,- subsidie aan voor het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan ontspanning, saamhorigheid, sport en creativiteit en leefbaarheid in het dorp.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling om voor jongeren en ouderen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het “samen-gevoel” of de sociale cohesie in het dorp.

Echter het opgegeven eigen vermogen is te hoog. Volgens de verordening mag het eigen vermogen niet meer bedragen dan 3 keer het aangevraagde subsidiebedrag.

Voorgenomen besluit:
Subsidieaanvraag afwijzen.

Zienswijze:
De Stichting heeft in een nadere onderbouwing aangegeven dat bestemmingsreserves niet meegenomen zijn. Dit is nader onderbouwd.

Herzien (voorgenomen) besluit:
Toekennen van € 1.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 1.000,-.

 • Stichting Meedoen Nuenen

Aanvraag:
Stichting Meedoen Nuenen vraagt € 2.500,- subsidie aan om activiteiten te organiseren voor kinderen die in het reguliere circuit niet mee kunnen doen, om welke reden dan ook. Dit zijn activiteiten op het gebied van sport maar ook creatieve en muzikale activiteiten.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die in het kader van de jeugdige kwetsbare inwoners plaatsvinden. De activiteiten dragen bij aan de speerpunt uit het subsidiebeleid.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.500,-.
Opnemen in begroting:
€ 2.500,-.

 • Katholieke Bond van Ouderen

Aanvraag:
De vereniging vraagt € 31.000,- subsidie aan. De doelstelling is om leden een goede sociale omgeving aan te bieden en te blijven betrekken bij de vereniging. De leden worden geactiveerd om te blijven participeren in de samenleving.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 31.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 31.000,-.

 • PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen

Aanvraag:
De vereniging vraagt € 7.889,- subsidie aan. De doelstelling is om leden een goede sociale omgeving aan te bieden en te blijven betrekken bij de vereniging. De leden worden geactiveerd om te blijven participeren in de samenleving. De vereniging heeft ruim 1.000 leden.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling en hiermee de activiteiten van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De activiteiten sluiten aan bij de volgende beleidsdoelstellingen van de gemeente:
- kunst en cultuur à senioren actief en passief laten deelnemen aan kunst, cultuur en volwasseneducatie
- zelfredzaamheid à aanbieden van mogelijkheden voor senioren om deel te nemen aan de samenleving
- sport à het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en het bevorderden van sociale samenhang door sport en bewegen

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 7.889,-.

Opnemen in begroting:
€ 7.889,-

 • PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen en Katholieke Bond voor Ouderen

Aanvraag:
De vereniging en de bond voor ouderen vragen gezamenlijk € 6.965,- subsidie aan voor het bieden van ondersteuning. Het gaat om de volgende activiteiten:
- hulp bij belastingaangifte
- vrijwillige ouderenadviseur
- cliëntondersteuning
- thuisadministrateur

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten. PVGE en KBO bieden hiermee gezamenlijk een voorliggende voorziening. De gevraagde subsidie is met name bedoeld voor deskundigheidsbevordering. Uit de begroting is op te maken dat veel is begroot voor vervoer.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.965,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.965,-

 • Stichting Dorpswerkplaats Nuenen

Aanvraag:
De stichting vraagt € 5.000,- subsidie aan. De doelstelling is om de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid te bieden om in groepsverband of individueel actief te laten deelnemen aan hobby-activiteiten gericht op kunst, cultuur, educatie of het maken van materiele producten van houd, metaal of aarde. Het beoefenen van de hobby in het hobbycentrum kent een sterk sociaal/maatschappelijke functie. Er is altijd een luisterend oor.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen vanuit kunst en cultuur. Echter de accommodatie wordt eigendom van de stichting door middel van erfpacht. Voor de kosten van de accommodatie is in hun begroting een bedrag van € 5.000,- geraamd. Deze kosten zal de stichting in 2018 niet gaan maken.

Voorgenomen besluit:
Afwijzen van de subsidie aanvraag.

Opnemen in begroting:
€ 0,-

 • Dorpsraad Gerwen

Aanvraag:
In verband met het verdwijnen van de kermissen in Gerwen en Nederwetten is een vergoeding van
€ 2.000.- per kern afgesproken voor een alternatieve activiteit. De activiteit bevordert de saamhorigheid van de Gerwense gemeenschap en houdt de Gerwense cultuur in stand.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteit. De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang van een buurt of wijk.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-

 • Wettes Dorpsfestijn

Aanvraag:
In verband met het verdwijnen van de kermissen in Gerwen en Nederwetten is een vergoeding van
€ 2.000.- per kern afgesproken voor een alternatieve activiteit. De activiteit bevordert de saamhorigheid van de Nederwettense gemeenschap en houdt de Nederwettense cultuur in stand.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteit. De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang van een buurt of wijk.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-.

5 Wonen & Leefomgeving

5.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

opnemen in begroting

Woonkeur Advies Groep

€ 0,-

€ 2.087,-

€ 0,-

nadere informatie

Subsidieplafond

€ 0,-

5.2 Beleidsuitgangspunten
Bij ruimtelijke ordening krijgt steeds meer aandacht voor niet direct ruimtelijke aspecten, zoals gezondheid, veiligheid en een prettige woon- en werkomgeving.

5.3 Subsidieaanvragen

 • Woonkeur Advies Groep

Aanvraag:
De woonkeur advies groep vraagt € 2.087,- subsidie aan. De woonkeur advies groep zet zich in om de gebruikskwaliteit van de Nuenense woningen, woongebouwen en woonomgeving te bewaken, te bevorderen, te borgen en te verbeteren. Dit doen ze door woningen te “scannen”.

Overweging:
Het college is van mening dat de doelstelling van de adviesgroep passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Het college vraagt zich af hoe vaak advies wordt gegeven, voor toewijzing is meer informatie nodig.

Voorgenomen besluit:
Nadere informatie is nodig.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

6.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

voorgenomen besluit

I.V.N., afdeling Nuenen

€ 4.000,-

€ 4.000,-

€ 4.000,-

toekennen

Heemkundekring “De Drijehornick”

€ 8.000,-

€ 8.000,-

€ 8.000,-

toekennen

Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer

€ 850,-

€ 850,-

€ 850,-

toekennen

Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen

€ 2.370,-

€ 4.765,-

€ 520,-

deels toekennen

Stichting Kringloop Nuenen

€ 6.000,-

€ 6.000,-

toekennen

Subsidieplafond

€ 19.370,-

6.2 Beleidsuitgangspunten
Een veilige en prettige woonomgeving voor inwoners creëren. Behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving.

6.3 Subsidieaanvragen

 • I.V.N., afdeling Nuenen

Aanvraag:
De vereniging vraagt € 4.000,- subsidie aan. De activiteiten hebben betrekking op bevordering van duurzaamheid en natuureducatie. Ze betrekken mensen bij de natuur en de eigen woonomgeving en dragen bij aan een beter leefklimaat en een mooie natuur in de gemeente Nuenen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling en hiermee de activiteiten van de vereniging. De activiteiten die de vereniging organiseert dragen bij aan de beleidsuitgangspunten van de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.000,-.

 • Heemkundekring “De Drijehornick”

Aanvraag:
De Heemkundekring vraagt € 8.000,- subsidie aan. Ze organiseren activiteiten die een bijdrage leveren om de belangstelling voor en de kennis over de lokale geschiedenis en cultuur te vergroten en de vergaarde kennis te verspreiden door te delen en over te dragen.

Overweging:
Het college hecht er waarde aan dat de inwoners en bezoekers kennis kunnen ophalen over Nuenen. Zo houdt de Heemkundekring voor de gemeente een fotoarchief bij en organiseren ze de Open Monumenten Dag.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 8.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 8.000,-.

 • Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer

Aanvraag:
Nuenens Wildbeheer vraagt € 850,- subsidie aan. Dit is een bijdrage aan de activiteiten: konijnenschadebestrijding op sportvelden, advies voor o.a. hondenlosloopbeleid, afgesloten houden van kwetsbaar bosgebied en het opruimen van zwerfafval tijden de jaarlijkse ‘schoonmaakdag’, toezicht in het buitengebied.

Overweging:
Het college hecht waarde aan de activiteiten die door Nuenens Wildbeheer worden uitgevoerd. Omdat Nuenens Wildbeheer taken voor de gemeente uitvoert op het gebied van het toezicht op het buitengebied is hier geen sprake van subsidie, maar van inkoop van een dienst. In 2017 zal de laatste keer via het subsidieprogramma een aanvraag worden gehonoreerd. Indien nodig zullen de diensten in de toekomst bij het samenwerkingsverband worden ingekocht.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 850,-.

Opnemen in begroting:
€ 850,-.

 • Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen

Aanvraag:
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen vraagt € 4.765,- subsidie aan voor voorlichtingen en acties om de verkeersveiligheid te vergroten.

Overweging:
Het college is van mening dat de activiteiten bijdragen aan een veilige leefomgeving. Echter niet alle opgegeven activiteiten passen nog bij de beleidsdoelstelling vanuit de gemeente.

De basisscholen krijgen tegenwoordig budget vanuit de provincie voor het organiseren van verkeersexamens en verkeersprojecten. De activiteiten die hier betrekking op hebben vallen daardoor niet meer in de subsidieverlening vanuit de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 520,-.

Opnemen in begroting:
€ 520,-.

 • Stichting Kringloop Nuenen

Aanvraag:
Stichting Kringloop Nuenen vraagt € 6.000,- subsidie aan voor een zinvolle tijdsbesteding (inloop en bieden van vrijwilligerswerk).

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen de activiteiten bij ook bij duurzaamheid (hergebruik goederen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

7 Economie, Toerisme & Recreatie

7.1 Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam

2017

2018

2018

toegekend

aangevraagd

opnemen in
begroting

Stichting centrummanagement Nuenen

€ ter hoogte van belasting

€ 71.490,-

toekennen onder voorwaarden

Subsidieplafond

€ 71.490,-

7.2 Beleidsuitgangspunten
Voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente Nuenen staat de gemeente samen met de ondernemers aan de lat. Het ondernemersklimaat is erbij gebaat wanneer ondernemers individueel, maar met name in gezamenlijkheid activiteiten oppakken. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van ondernemers om een bijdrage te leveren aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in Nuenen.

7.3 Subsidieaanvragen

 • Stichting centrummanagement Nuenen

Aanvraag:
De Stichting centrummanagement Nuenen vraagt subsidie aan ter hoogte van de opbrengst van de
reclameheffing in het centrum van Nuenen ten behoeve van het vergroten van de aantrekkelijkheid
van het centrum van Nuenen, het versterken van het economisch functioneren van het centrum en het
verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrum.

Overweging:
- De gemeenteraad heeft op 22 december 2016 besloten om de opbrengst van de reclamebelasting te gebruiken als grondslag voor subsidieverstrekking aan de Stichting centrummanagement Nuenen;
- Het college ondersteunt het initiatief van de ondernemers in het centrum om collectief te werken aan de economische ontwikkeling van het centrum van Nuenen;
- De subsidie is afhankelijk van de opbrengst van de reclamebelasting, waarop eerst de perceptiekosten in mindering worden gebracht en een reservering voor kosten voor bezwaar- en beroepsprocedures wordt gemaakt.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 71.490,-, onder de voorwaarde dat met de stichting een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:
€ 71.490,-.

3 Verschillen

2017

aangevraagd

Begroting 2018

verschil 2017

1

Incidentele subsidies

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 0,-

2

Halt Oost-Brabant

€ 9.282,-

€ 9.350,-

€ 9.350,-

€ 68,-

3

LEV groep

€ 1.363.196,-

€ 1.543.196,-

€ 1.543.196,-

€ 180.000,-

3

GGzE

€ 65.897,-

€ 64.126,-

€ 64.126,-

€ -1.771,-

3

Bijna Thuis Huis

€ 7.500,-

€ 7.500,-

€ 7.500,-

€ 0,-

3

Vrouwencentrum “De Vlinder”

€ 9.000,-

€ 0,-

€ 0,-

€ -9.000,-

3

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.

€ 2.000,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 500,-

3

Stichting Voedselbank Nuenen

€ 10.000,-

€ 15.500,-

€ 15.500,-

€ 5.500,-

3

Stichting Plusminus

€ 1.100,-

€ 1.100,-

€ 1.100,-

€ 0,-

3

Stichting Carrousel

€ 6.000,-

€ 8.574,-

€ 6.000,-

€ 0,-

3

Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost

€ 5.909,-

€ 5.942,-

€ 5.942,-

€ 33,-

3

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

€ 0,-

€ 600,-

€ 600,-

€ 600,-

3

E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.

€ 4.500,-

€ 4.500,-

€ 4.500,-

€ 0,-

3

Stichting Heartsafe Nuenen c.a.

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 0,-

3

Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg

€ 271.814,-

€ 331.528,-

€ 331.528,-

€ 59.714,-

3

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen

€ 221.000,-

€ 173.080,-

€ 173.080,-

€ -47.920,-

3

Stichting Kids Society Erica

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

3

Stichting Leergeld (kindpakket)

€ 17.000,-

€ 17.000,-

€ 17.000,-

€ 0,-

3

Stichting Leergeld

€ 0,-

€ 77.000,-

€ 67.000,-

€ 67.000,-

4

Voetbalvereniging R.K.S.V.

€ 60.000,-

€ 45.000,-

€ -15.000,-

4

Voetbalvereniging R.K.G.S.V.

€ 4.350,-

€ 2.600,-

€ 2.600,-

€ -1.750,-

4

Voetbalvereniging E.M.K.

€ 2.804,-

€ 3.595,-

€ 3.595,-

€ 791,-

4

Honk- en Softballclub Nuenen

€ 2.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 1.000,-

4

Hockeyclub Nuenen

€ 6.000,-

€ 21.000,-

€ 6.000,-

€ 0,-

4

Philips SV Gymnastiek

€ 1.500,-

€ -

€ 2.000,-

€ 500,-

4

Zwem- en Polovereniging Nuenen

€ 19.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 6.000,-

4

REVAK Nuenen

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 0,-

4

Bibliotheek Dommeldal

€ 409.176,-

€ 417.360,-

€ 417.360,-

€ 8.184,-

4

Kunstkwartier

€ 198.190,-

€ 200.022,-

€ 200.022,-

€ 1.832,-

4

Jongerenkoor Jocanto

€ 505,-

€ 0,-

€ 0,-

€ -505,-

4

Toneelvereniging De Lindespelers

€ 2.395,-

€ 9.000,-

€ 9.000,-

€ 6.605,-

4

Stichting intocht Sinterklaas Nuenen

€ 0,-

€ 600,-

€ 0,-

€ 0,-

4

Stichting SPEK

€ 600,-

€ 0,-

€ 0,-

€ -600,-

4

Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten

€ 4.250,-

€ 4.275,-

€ 4.275,-

€ 25,-

4

Showkorps O&V

€ 6.200,-

€ 6.000,-

€ 6.000,-

€ -200,-

4

Drumfanfare Jong Leven

€ 5.500,-

€ 6.000,-

€ 6.000,-

€ 500,-

4

Gerwens Muziek Korps

€ 5.300,-

€ 5.600,-

€ 5.600,-

€ 300,-

4

Brassband De Vooruitgang

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 0,-

4

Atelier van Gogh

€ 2.000,-

€ 3.700,-

€ 3.700,-

€ 1.700,-

4

Stichting Leefbaarheid Gerwen

€ 2.700,-

€ 2.700,-

€ 2.700,-

€ 0,-

4

Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest

€ 558,-

€ 588,-

€ 588,-

€ 30,-

4

Stichting KVW Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 0,-

4

Stichting Jeugd- en Jongerenactiviteiten Gerwen

€ 0,-

€ 2.600,-

€ 0,-

€ 0,-

4

Groepsvereniging Scouting Panta Rhei

€ 0,-

€ 4.000,-

€ 4.000,-

€ 4.000,-

4

Stichting Scouting Rudyard Kipling

€ 10.925,-

€ 11.650,-

€ 11.650,-

€ 725,-

4

Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen

€ 5.300,-

€ 8.000,-

€ 5.500,-

€ 200,-

4

DOEN! Nederwetten

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 0,-

4

Stichting Meedoen Nuenen

€ 1.250,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 1.250,-

4

Katholieke Bond van Ouderen

€ 30.000,-

€ 31.000,-

€ 31.000,-

€ 1.000,-

4

PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen

€ 4.740,-

€ 7.889,-

€ 7.889,-

€ 3.149,-

4

PVGE en KBO

€ 0,-

€ 6.965,-

€ 6.965,-

€ 6.965,-

4

Stichting Dorpswerkplaats Nuenen

€ 1.500,-

€ 5.000,-

€ 0,-

€ -1.500,-

4

Dorpsfeest Nederwetten

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 0,-

4

Dorpsraad Gerwen

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 0,-

5

Woonkeur Advies Groep

€ 0,-

€ 2.087,-

€ 0,-

€ 0,-

6

I.V.N., afdeling Nuenen

€ 4.000,-

€ 4.000,-

€ 4.000,-

€ 0,-

6

Heemkundekring “De Drijehornick”

€ 8.000,-

€ 8.000,-

€ 8.000,-

€ 0,-

5

R.K. Kerkbestuur H. Lambertus

€ 970,-

€ 0,-

€ 0,-

€ -970,-

6

Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer

€ 850,-

€ 850,-

€ 850,-

€ 0,-

6

Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen

€ 2.370,-

€ 4.765,-

€ 520,-

€ -1.850,-

6

Stichting Kringloop Nuenen

€ 6.000,-

€ 6.000,-

€ 6.000,-

7

Stichting centrum-management Nuenen

€ 71.490,-

€ 71.490,-