Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen. In het 1e overzicht (A) staan de investeringen waarvoor nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht (B) de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. Conform de aangepaste financiële verordening 2017. De investeringskredieten uit deel B en deel C voor 2018 worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt 4). Over de uitvoering van alle investeringen wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

Deel A: Investeringen die apart aan de raad worden voorgelegd

Uit te voeren investering per programma

EN/MN

Afschr. termijn: Jaar

Reeds gevo-teerd

Investering

Totaal investering

Kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

4. Verenigingen & Accommodaties

VV Nederwetten: Aanleg hybrideveld

EN

25

0

220.000

0

0

0

220.000

0

13.200

13.024

12.848

RKGSV Gerwen: Aanleg hybrideveld

EN

25

0

0

220.000

0

0

220.000

0

0

13.200

13.024

Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen

MN

25

0

30.000

100.000

0

0

130.000

0

0

600

1.310

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen *)

MN

25

0

240.000

0

0

0

240.000

0

14.400

14.208

14.016

Mobiliteitsbudget (Mobiliteitsvisie en regionaal bereikbaar-heidsakkoord) *)

MN

25

0

40.000

200.000

1.000.000

1.000.000

2.240.000

0

800

4.800

24.800

Renovatie openbare ruimte woonwagen- locaties

MN

15

0

0

1.000.000

410.000

0

1.410.000

0

0

20.000

122.200

*) Voor deze investeringen is/ wordt subsidie aangevraagd, omvang nader te bepalen. Netto bedrag (na aftrek subsidie) opgenomen.

Investeringen Mobiliteitsbeleid
Eind 2016 is een start gemaakt met de herziening van het mobiliteitsbeleid. Dit is nodig om aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen als gevolg van de Bereikbaarheidsagenda ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’. De 21 gemeenten van de regio Eindhoven – waaronder de gemeente Nuenen – hebben in juni 2016 de Bereikbaarheidsagenda vastgesteld. Voor het gebied rondom Nuenen is € 55,75 miljoen aan financiële middelen gereserveerd voor mobiliteitsopgaven. Er is ruimte voor bijsturing door de ‘adaptiviteit’ van de Bereikbaarheidsagenda. Door onderzoek, het opstellen van beleid, het samenwerken met omliggende gemeenten en het ontwikkelen van visie oefenen we onze invloed uit op de voor Nuenen relevante projecten. Het -begin 2018 ter vaststelling aan de raad voor te leggen- beleid, moet zorgen voor draagvlak, integraliteit en samenhang. Hiermee kunnen we uiteindelijk lokaal beleid en regionale projecten prioriteren. Daarbij valt te denken aan het aanleggen van fietsvoorzieningen binnen en buiten de kom en een aanpassing van de (bundelingsroute) Smits van Oyenlaan. Dergelijke projecten zullen snel concreet worden en vragen om investeringen waarvoor -naast subsidies- eigen bijdragen nodig zijn. Daarom zijn oplopende bedragen opgenomen voor het concretiseren van projecten en vervolgens het voorbereiden en uitvoeren ervan.

Deel B: Investeringen die NIET meer aan de raad voorgelegd worden (DIRECT beschikbaar gesteld)

Uit te voeren investering per programma

EN/MN

Afschr. termijn: Jaar

Reeds gevo-teerd

Investering

Totaal investering

Kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bestelbus

EN

5

0

0

65.000

0

0

65.000

0

0

14.300

14.040

Bestelbus

EN

5

0

0

65.000

0

0

65.000

0

0

14.300

14.040

Vrachtwagen werf

EN

10

0

0

0

215.000

0

215.000

0

0

0

25.800

Auto piket/toezicht

EN

5

0

0

0

32.500

0

32.500

0

0

0

7.150

Auto piket/toezicht

EN

5

0

0

0

32.500

0

32.500

0

0

0

7.150

Aanhanger werf

EN

5

0

0

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

Containers werf

EN

10

0

0

5.000

6.000

4.000

15.000

0

0

600

1.310

4. Verenigingen & Accommodaties

Scheiding gymzaal van school Gerwen

MN

25

0

10.000

40.000

0

0

50.000

0

200

3.000

2.960

HCN: Renovatie toplaag veld A

EN

15

0

108.130

0

0

0

108.130

0

9.371

9.227

9.083

RKSV: Toplaagreno- vatie natuurgras

MN

15

0

74.250

0

0

0

74.250

0

6.435

6.336

6.237

RKSV: Verharding vervangen

MN

15

0

9.090

0

0

0

9.090

0

788

776

764

Vervangen verlichting sportparken

MN

40

0

50.000

0

0

0

50.000

0

2.250

2.225

2.200

Inrichting CMD

EN

15

0

50.000

0

0

0

50.000

0

4.333

4.267

4.200

EMK: Verharding vervangen

MN

15

0

3.740

0

0

0

3.740

0

324

319

314

HCN: Verharding vervangen

MN

15

0

7.270

0

0

0

7.270

0

630

620

611

Stabiliteitscontrole lichtmasten sport-parken

MN

5

0

12.346

0

0

0

12.346

0

2.716

2.667

2.617

Voorbereidingskrediet sporthal

MN

5

25.000

75.000

0

0

0

100.000

500

22.000

21.600

21.200

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Maatregelen n.a.v. onder zoek verkeers-knelpunt

MN

25

0

50.000

0

0

0

50.000

0

3.000

2.960

2.920

Aanleg openbaar toilet Park

MN

20

0

0

75.000

0

0

75.000

0

0

5.250

5.175

Aanleg openbaar oplaadpunt fietsen in het Park

MN

20

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

350

345

Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum

MN

25

0

75.000

0

0

0

75.000

0

4.500

4.440

4.380

Brug Opwettenseweg

MN

60

0

300.000

0

0

0

300.000

0

11.000

10.900

10.800

Vervangen OVL masten

MN

40

0

115.000

115.000

115.000

115.000

460.000

0

5.175

10.293

15.353

Vervangen OVL armaturen

MN

20

0

127.000

127.000

127.000

127.000

508.000

0

8.890

17.653

26.289

Sneeuwploegen fietspadstrooier (2)

EN

10

0

0

0

0

26.000

26.000

0

0

0

0

Opzet-natzout strooimachines (2)

EN

10

0

0

0

0

90.000

90.000

0

0

0

0

Aanhanger natzout strooimachine

EN

10

0

0

0

0

36.000

36.000

0

0

0

0

Meetsysteem mobili- teit en leefbaarheid

MN

5

0

25.000

0

0

0

25.000

0

5.500

5.400

5.300

Inrichten veilige schoolomgeving

MN

25

0

20.000

20.000

0

0

40.000

0

400

2.400

2.368

Vrijverval riolen

EN

60

0

355.248

355.248

512.248

736.070

1.958.814

0

13.026

25.933

44.479

Vervanging electro- mechanische pomp- gemalen

EN

15

0

35.000

35.000

35.000

62.000

167.000

0

3.033

6.020

8.960

7. Economie, Toerisme & Recreatie

Versterken groenstructuren

MN

20

0

0

65.850

65.850

65.850

197.550

0

0

4.610

9.154

Speelvoorzieningen

MN

15

0

85.000

85.000

85.000

85.000

340.000

0

7.367

14.620

21.760

Deel C: Investeringen ten laste van reserve bovenwijkse voorzieningen

Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve. Alleen het project dat gepland is voor 2018 (Versterken ecologische verbindingszones Hooidonkse Beek) stellen wij gezien de omvang voor direct beschikbaar te stellen.

Uit te voeren investering per programma

EN/MN

Afschr. termijn: Jaar

Reeds gevo-teerd

Investering

Totaal investering

Kapitaallasten **)

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Reconstructie Westzijde Park

MN

30

0

0

40.000

460.000

0

500.000

0

800

26.667

26.333

Fietspaden Gulber-gen, fietsstraat Mierlosedijk *)

MN

30

0

0

250.000

0

0

250.000

0

0

13.133

13.167

Recreatieve ontsluiting bossen

MN

30

0

0

90.000

90.000

0

180.000

0

0

1.800

9.600

Versterken ecologi-sche verbindingszo-nes Hooidonkse Beek

MN

20

0

36.000

0

0

0

36.000

0

2.520

2.484

2.448

Uitbreiden recreatieve voorzieningen

EN

15

0

0

0

42.000

0

42.000

0

0

0

3.640

Koppelen wandel-paden aan bestaande netwerken

MN

30

0

0

0

36.000

0

36.000

0

0

0

1.920

Regenwaterafvoer Nuenen-West noord-zijde richting Hooi-donkse beek

EN

60

0

0

30.000

420.000

0

450.000

0

600

5.000

16.500

Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommel-delta

EN

60

50.000

0

0

400.000

0

450.000

1.000

16.500

16.350

16.200

*) Voor deze investeringen is/ wordt subsidie aangevraagd, omvang nader te bepalen. Netto bedrag (na aftrek subsidie) opgenomen.

**) ten laste van Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen, afhankelijk van saldo van deze reserve en pas na beschikbaarstelling van krediet door de raad.