Op 6 juli 2017 is de Kadernota in de raad behandeld. Deze Kadernota is het vertrekpunt voor nieuw beleid in de Programmabegroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2021.

De financiële uitwerking van deze begroting behelst de effecten van "going concern". Dit zijn raadsbesluiten en het gedetailleerde rekenwerk voor personeelskosten, reserves en voorzieningen, kapitaallasten en renteberekening. Deze berekeningen en de aanpassingen die daaruit voortvloeien hebben we verwerkt in de begroting bestaand beleid. Ook zijn de aanpassingen en voorstellen uit de kadernota meegenomen in deze begroting. Tot slot stellen we nog enkele beleidsaanpassingen en investeringen voor die ook zijn meegenomen in deze begroting.

Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht (in rood de bedragen na verwerking amendementen):

2018

2019

2020

2021

Meerjarenraming vanuit Begroting 2017-2020

90.314

276.655

862.144

862.144

Begrotingswijzigingen raadsbesluiten na vaststelling begroting 2017 (incl. aankoop maatschappelijk vastgoed)

690.966

716.592

741.883

801.241

Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2021

201.951

Kadernota: aanpassingen bestaand beleid (excl. aankoop maatschappelijk vastgoed)

-378.630

-375.162

-424.714

-387.317

Overige aanpassingen bestaand beleid

348.091

260.016

142.708

-82.590

Meerjarenraming bestaand beleid

750.741

878.101

1.322.021

1.395.429

Kadernota: nieuw beleid

-448.262

-452.329

-455.189

-454.049

Overige aanpassingen nieuw beleid

-399.385

-404.427

-504.969

-470.512

Meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen

-96.906

21.345

361.863

470.868

waarvan structureel

69.954

164.081

302.804

476.709

waarvan incidenteel

-166.860

-142.736

59.059

-5.841

In onderstaand overzicht zijn de voorstellen uit de Kadernota 2017-2021 overgenomen. Deze voorstellen zijn allemaal verwerkt in de begroting. Daar waar nog een pm-post is opgenomen in de kadernota, is hieronder in het overzicht met aanvullende aanpassingen ten opzichte van de kadernota een bedrag opgenomen.

Nr
Kn

Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen kadernota:

2018

2019

2020

2021

1

GR Dienst Dommelvallei

55.102

88.386

123.604

156.760

2

Functionaris gegevensbescherming vanwege privacywetgeving EU (zie voor bedrag de tabel hieronder)

pm

pm

pm

pm

3

Adresonderzoek aanpak ondermijnende criminaliteit

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

4a

Uitbreiding CMD-2 (huur)

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

4b

Uitbreiding CMD-2 (huur) ten laste van sociaal domein

24.000

24.000

24.000

24.000

5

Dubbeltelling peuterspeelzaalwerk uit Begroting 2016

14.000

14.000

14.000

14.000

6a

Aanpassing IUSD Wmo

0

0

0

0

6b

Aanpassing IUSD Jeugdzorg

0

0

0

-12.979

7

Armoedebestrijding kinderen *)

-77.000

-77.000

-77.000

-77.000

8a

projectorganisatie Slimme mobiliteitsoplossingen Zuidoost-Brabant

-11.336

0

0

0

8b

projectorganisatie Slimme mobiliteitsoplossingen tlv sociaal domein

11.336

0

0

0

9

Koop maatschappelijk vastgoed:
verwijderd, apart raadsbesluit september 2017

10

Uitvoeren globale visuele inspectie wegen
(2-jaarlijks)

-15.000

0

-15.000

0

11

Stopzetten omvormingsplan openbaar groen

-26.150

-26.150

-26.150

-26.150

12

Algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire)

83.312

80.825

80.905

80.986

13

Uitkering gemeentefonds sociaal domein (decembercirculaire)

0

0

0

12.979

14

Beleidsvoornemens: taakstelling zaakgericht werken

-34.381

-34.897

-34.897

-34.897

15

OZB daling baten als gevolg van minder waardestijging

-223.000

-223.000

-223.000

-223.000

16a.

Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (groot onderhoud)

-136.883

-136.883

-136.883

-136.883

16b.

Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (dagelijks onderhoud)

-9.230

-9.681

-17.023

-2.808

17

Kapitaallasten investeringen kadernota

5.600

-35.762

-98.270

-123.325

Totaal aanpassingen bestaand beleid/autonoom

-378.630

-375.162

-424.714

-387.317

Nieuw beleid kadernota:

2018

2019

2020

2021

18

Budget bestuurlijke toekomst (zie voor bedrag de tabel hieronder)

pm

pm

pm

pm

19

Extra formatie regionale samenwerking (SGE)

-34.660

-34.660

-34.660

-34.660

20

Informatiebeleidsplan (zie voor het bedrag de tabel hieronder)

pm

pm

pm

pm

21

Uitbreiding formatie vergunninghouders

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

22

Uitbreiding uren LEVgroep voor vergunninghouders (budgettair neutraal binnen sociaal domein, verder ingevuld bij subsidieprogramma)

pm

pm

pm

pm

23

Regionale samenwerking verkeer

-11.282

-11.282

-11.282

-11.282

24

Aanpak snelheid in woonwijken **)

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

25

Aanpak onveilige situaties in woonwijken **)

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

26a

Duurzaamheid: formatie

-34.660

-34.660

-34.660

-34.660

26b

Duurzaamheid: maatregelen, kleine investeringen

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

27

Evaluatie archeologie beleidskaart

-10.000

28

Opstellen erfgoedkaart tbv omgevingswet

-20.000

29

Villagemarketing

-34.660

-34.660

-34.660

-34.660

30

Budget vervanging wegens ziekte

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

31

Opleidingsbudget

-50.000

-50.000

32

Kapitaallasten investeringen kadernota

0

-34.067

-86.927

-85.787

Totaal aanpassingen nieuw beleid kadernota

-448.262

-452.329

-455.189

-454.049

Totaal aanpassingen kadernota

-826.892

-827.491

-879.903

-841.366

*) Dit bedrag is een op een gekoppeld aan de rijksbijdrage die wij hiervoor ontvangen (Klijnsma-gelden). Het bedrag is later door het Rijk verlaagd naar € 67.000,- voor 2018 en verder. Deze verlaging maakt onderdeel uit van het bedrag hieronder, Aanvullende aanpassingen bestaand beleid, Meicirculaire 2017.

**) In de volgende tabel wordt voorgesteld deze ambitie te faseren door in 2018 het bedrag met de helft te verlagen (€ 30.000,-)

In onderstaand overzicht zijn aanvullende aanpassingen ten opzichte van de kadernota 2017 - 2021 opgenomen:

Aanvullende aanpassingen begroting 2018 bestaand beleid

2018

2019

2020

2021

Actualisatie staat van activa (incl. kapitaallasten nieuwe investeringen)

62.321

13.500

11.751

-108.898

Aanpassing rente (op grond van BBV)

99.029

25.095

-76.391

-205.356

Toerekening overhead

-14.916

-14.114

-7.700

-7.257

Personele lasten / Directe salarissen afval, riolering, grex

-6.664

-6.722

-7.321

-6.390

Leges omgevingsvergunningen

-59.975

-60.475

-60.975

-58.975

Meicirculaire 2017

394.584

464.431

423.949

443.682

Functionaris gegevensbescherming privacywetgeving EU

-25.500

Inhuur informatiebeleidsplan

-37.500

Formatie leefbaarheid en aanpak georganiseerde criminaliteit

-69.320

-69.320

-69.320

-69.320

Afval, riolering en reiniging wegen

44.034

43.195

42.342

47.485

Aanpassing inkomensregelingen (bijstand ea)

-230.000

-230.000

-230.000

-230.000

Vangnetregeling participatiewet (in verband met tekort hierboven)

200.000

200.000

200.000

200.000

Herberekening onroerendezaakbelasting

-68.200

-55.500

-100.200

-109.800

Bestuurlijke toekomstvisie: externe begeleiding

-50.000

-50.000

Aanvulling MJOP gebouwen (ten opzichte van kadernota)

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

Lopende investeringskredieten actualiseren

43.783

Koffievoorziening

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

Septembercirculaire 2017

132.668

63.179

79.826

85.492

Kleine en budgettaire aanpassingen

-30.753

-27.753

-27.753

-27.753

Totaal aanvullende aanpassingen begroting 2018 bestaand beleid

348.091

260.016

142.708

-82.590

Aanvullende aanpassingen begroting 2018 nieuw beleid

2018

2019

2020

2021

Verhoging minimaregelingen naar 120%

-90.400

-90.400

-90.400

-90.400

(#)

Programma Woonwagenlocaties
(aangepast bedrag vanwege amendement)

-220.100

-206.600

(#)

Woonwagenbeleid tlv sociaal domein en reserve vrije bestedingsruimte

(aangepast bedrag vanwege amendement)

220.100

206.600

Gefaseerde indiensttreding formatie-uitbreidingen

54.075

Verkoop openbaar groen 2019 verhogen

50.000

Gefaseerde aanpak verkeer in woonwijken
(punt 24 + 25 kadernota)

30.000

Uitspreiden opleidingsbudget over 3 jaar ipv 2 jaar

20.000

15.000

-35.000

Verhoging bijdrage SGE (secretarieel)

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Verhoging formatie regionale samenwerking +0.5 fte (wordt dan 1 fte)

-34.660

-34.660

-34.660

-34.660

Verlaging OZB met 3%

-183.700

-183.700

-183.700

-183.700

Extra verlaging OZB met 3% (amendement A1)

-183.700

-183.700

-183.700

-183.700

Posten nota accommodatiebeleid verwijderen uit begroting (amendement A4): minder kapitaallasten

0

34.033

33.491

32.948

Totaal aanvullende aanpassingen begroting 2018 nieuw beleid

-399.385

-404.427

-504.969

-470.512

Totaal aanpassingen begroting

-878.186

-971.902

-1.242.164

-1.394.468

Saldo begroting incl. beleidsaanpassingen

-96.906

21.345

361.863

470.868

Bovenstaande posten worden toegelicht in het programmaplan (hoofdstuk 2.2) voor zover het om beleid gaat. Uitvoeringszaken komen terug in de analyse van het overzicht baten en lasten (3.2.1).

Beschikbaarstelling door de raad (#)
Voor alle aanpassingen in bovenstaand overzicht stellen wij voor dat de raad deze ook beschikbaar stelt met het vaststellen van deze begroting, zodat het college tot uitvoering over kan gaan. Uitgezonderd de posten met (#), hiervoor wordt nog een voorstel aan de raad voorgelegd. Dit is conform de financiële verordening 2017. Voor de overige posten menen wij voldoende onderbouwing te hebben gegeven in deze begroting. (De investeringen, opgenomen in hoofdstuk 3.3.4, werken op een soortgelijke manier.)

De financiële gevolgen van de amendementen zijn verwerkt in de tabellen "Wat mag het kosten" in 2.2 Programmaplan en in 3.1 Overzicht van baten en lasten.