Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J. Houben en Dhr. J.G.M.W. Pernot

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 1.106,80

1,5%

Lasten

€ 8.960,07

12,2%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Nuenen c.a. 2016
 • Reglement van Orde van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders
 • Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen c.a. 2016
 • Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
 • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003
 • Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Nuenen c.a. 2010
 • Verordening werkgeverscommissie griffie gemeenten Nuenen 2010
 • Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
 • Verordening commissie accountantscontrole
 • Controleprotocol
 • Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017
 • Beleidsplan communicatie 2011
 • Regionale agenda MRE
 • Raadsbesluit Dienst Dommelvallei d.d. 8 november 2012
 • Dienstverleningsconcept 2008
 • I&A-beleidsplan 2016-2020
 • Archiefverordening van de gemeente Nuenen c.a. 2006
 • Reglement Dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2014
 • Reglement Commissie Straatnaamgeving
 • Verordening naamgeving en nummering (adressen)
 • Regeling advisering bezwaarschriften
 • Verordening klachtbehandeling
 • Regeling melding vermoeden misstand
 • Inspraakverordening
 • Nota integriteit 2010
 • Reglement Wet basisregistratie personen
 • Verordening basisregistratie personen gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Reglement burgerlijke stand
 • Verordening Burgerinitiatief 2004
 • Verordening Privacy gemeente Nuenen c.a. 2016
 • Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nuenen 2014