Conform BBV wordt in de toelichting op de reserves en voorzieningen ingegaan op de aard en reden van elke reserve en voorziening en worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen toegelicht. Ook is beoordeeld of de reserves en voorzieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en onderhoudsfondsen. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel of voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Onderhoudsfondsen zijn ingesteld om sterk schommelende kosten van groot onderhoud te egaliseren.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

2.800.000

0

0

2.800.000

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Op basis van onze eigen normen moet de algemene reserve een minimale omvang van € 2,8 miljoen hebben.

Reserve vrije bestedingsruimte

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

3.174.711

81.678

1.535.770

1.720.619

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 is deze reserve ingesteld. Het niet bestemde resultaat van de jaarrekening wordt gestort in de reserve vrije bestedingsruimte en de rente daarover wordt niet toegerekend aan de exploitatie maar aan de reserve. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deze middelen, indien nodig, in te zetten voor de gevolgen van het actualiseren en doorrekenen van de bestaande meerjarenbegroting en het overbruggen van incidentele tekorten.
De toevoeging van € 81.678,- is de optelsom van de bespaarde rente van deze reserve en de bespaarde rente vanuit de reserve diverse projecten en investeringen.
De onttrekking is ter dekking van de budgetten voor woonwagenbeleid van € 359.200,- en voor de overdracht van onderhoud van € 1.176.570,-

Algemene risicovoorziening

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

4.778.715

0

0

4.778.715

De gemeente Nuenen loopt het meeste risico met de bouwgrondexploitatiegebieden. Dit risico is gekwantificeerd en in kaart gebracht bij de risicoanalyse. De overige risico’s van de gemeente zijn beperkt van aard en worden in de paragraaf weerstandsvermogen zoveel mogelijk benoemd.
In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van februari 2015 is bepaald dat de algemene risicovoorziening verlaagd kan worden tot het noodzakelijke bedrag om de risico’s op te vangen. Het noodzakelijk bedrag, de "benodigde weerstandscapaciteit", is € 11.908.000,-; de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 20.834.000,-. Dat betekent dat deze reserve verlaagd zou kunnen worden. In de nota reserves en voorzieningen van juni 2011 is geen bestemming bepaald voor een overschot op de algemene risicovoorziening, hierop moet nog beleid gemaakt worden. Daarom wordt daar nu geen voorstel voor gedaan.

Algemene reserve decentralisatie

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

500.000

500.000

0

1.000.000

Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2016-2019 heeft de raad bij amendement besloten de bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein te laten vervallen na 2017 en het resterende bedrag over te hevelen naar de algemene reserve decentralisaties (als uit de door de raad vastgestelde monitoring blijkt dat dit verantwoord is).
De toevoeging van € 500.000,- betreft de overheveling vanuit die bestemmingsreserve.

Bouwgrond; algemene reserve

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

9.437.790

194.418

0

9.632.208

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties.
Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.
De toevoeging bestaat uit de rente (€ 194.418,-).

Bestemmingsreserves

Bouwgrond; bovenwijkse voorzingen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

474.290

13.816

36.000

452.106

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Te denken valt aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.

De toevoeging bestaat uit rente (€ 13.816,-).

Voorheen werden projecten in één keer ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gebracht. Met de nieuwe BBV-voorschriften mag dit vanaf 2017 niet meer. De projecten moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving) moeten over de levensduur van de investering worden gespreid. Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het volledige bedrag vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen overgebracht naar een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen (zie onder dekkingsreserves). Vanuit die reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen gedekt.
Voor het project ecologische verbindingszone Hooidonk wordt in 2018 € 36.000,- onttrokken en toegevoegd aan de betreffende dekkingsreserve.

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

104.806

1.994

0

106.800

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. De reserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten op basis van de nota grondbeleid, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgen uit de Nota Grondbeleid en uit de toenmalige woningbouwopgave in de Ruimtebalansprojecten. Iedere vrije sector woning draagt € 2.000,- bij, iedere sociale woning kreeg € 5.000,-. Oftewel: elke 2,5 vrije sector woning draagt bij aan de realisatie van 1 sociale woning. In de Nota grondbeleid 2012-2018 is opgenomen dat voor nieuwe projecten geldt dat niet automatisch een bijdrage van € 5.000,- per sociale woning wordt gedaan. Een ontwikkelaar moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om de woningbouwontwikkeling en het project haalbaar te houden.

De toevoeging betreft de rente (€ 1.994,-).

Bouwgrond; parkmanagement

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

272.437

5.612

0

278.049

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werk- en leefklimaat.
Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement c.q. toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond
voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

In het verleden is deze reserve al behoorlijk gevoed (met name uit bedrijventerrein Eeneind-II Zuid). De kopers op dit bedrijventerrein verwachten ook het een en ander ten aanzien van onder andere beveiliging. In 2016 is zodoende een parkmanager aangesteld.

De toevoeging betreft rente (€ 5.612,-).

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

600.814

12.000

100.000

512.814

Deze reserve is ingesteld om landschapsinvesteringen te kunnen financieren als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De toevoeging betreft rente (€ 12.000,-). De onttrekking van € 100.000,- betreft het project Dommeldal.

Begraafplaats Oude Landen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

464.229

20.104

0

484.333

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats.
De toevoeging betreft de structurele storting voor onderhoud van € 10.000,- en de toevoeging van het exploitatiesaldo van € 10.104,-.

Bestemmingsreserve diverse projecten en investeringen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

196.962

0

0

196.962

Deze reserve is in 2012 gevormd om specifieke projecten en investeringen te kunnen bekostigen.

Reserve vangnet transities sociaal domein

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

500.000

0

500.000

0

Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2016-2019 heeft de raad bij amendement besloten de bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein te laten vervallen na 2017 en het resterende bedrag over te hevelen naar de algemene reserve decentralisaties (als uit de door de raad vastgestelde monitoring blijkt dat dit verantwoord is).
In 2018 vallen de uitgaven sociaal domein naar verwachting binnen de begroting. Er hoeft dus waarschijnlijk geen beroep te worden gedaan op de reserve in 2018. De onttrekking van € 500.000,- betreft de overheveling van deze bestemmingsreserve naar de algemene reserve decentralisaties sociaal domein.

Bestemmingsreserve I&A

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

830.227

0

108.032

722.195

Op 18 juni 2015 heeft de raad besloten om dat deel van het positieve resultaat jaarrekening 2014 Dienst Dommelvallei dat te maken had met lagere lasten I&A, te reserveren in de nieuwe reserve I&A. Op 16 augustus 2016 is besloten de middelen die voor I&A bestemd waren en op verschillende plaatsen in de begroting stonden, samen te brengen in deze bestemmingsreserve. Deze reserve wordt aangewend wanneer de bijdrage van de gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei stijgt door meer uitgaven van de dienst aan I&A (het informatiebeleidsplan).

Verkeersregelingen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

50.468

13.000

13.000

50.468

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Het resterende bedrag in de reserve wordt de komende jaren gebruikt om eventuele eenvoudige calamiteiten op te kunnen vangen.

Civiele kunstwerken

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

614.760

115.122

115.122

614.760

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens het oude programma het benodigd (gemiddeld) bedrag gestort in deze reserves (€ 115.112,-). De onttrekking betreft de kosten voor onderhoud aan diverse civiele kunstwerken.

Beelden en Plastieken

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

18.756

0

0

18.756

Deze reserves zijn oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. Dit staat gepland voor 2019. Voor 2018 zijn geen toevoegingen en onttrekkingen gepland.

Dekkingsreserves

Dekkingsreserve kapitaallasten reconstructie op- en afritten Geldropsedijk

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

216.400

0

7.667

208.733

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken.

Dekkingsreserve kapitaallasten HOV2

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

72.106

0

2.884

69.222

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken.

Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

100.000

0

20.000

80.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken.

Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

0

36.000

0

36.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbindingszone Hooidonk te dekken.