Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J.P. Jansen en Dhr. H.M.A. Pero

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 4.977,69

6,8%

Lasten

€ 6.402,86

8,7%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Plan onkruidbeheersing
 • Veegplan
 • Zwerfafvalplan
 • Beleidsplan gladheidsbestrijding 2013-2018
 • Verordening ondergrondse infrastructuur Nuenen 2015
 • Beleidsregels Nadeelcompensatie kabels en leidingen Nuenen c.a. 2015
 • Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027
 • Beheerplan Wegen 2015-2019
 • Openbaar Vervoer concessie 2016 e.v.
 • Verkeerstructuurplan 2 “De Ontknoping”/ Visie en concept-Uitvoeringsprogramma
 • Afvalstoffenverordening Nuenen 2016
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 met behorende tarieventabel
 • De tweede nota Duurzaamheid 2.0 en uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2017.
 • Visienota "Op weg naar een afvalloos Nuenen"  
 • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011 - 2015 (vGRP)
 • Waterplan gemeente Nuenen 2009
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Nota duurzaamheid 2.0
 • Bidbook bereikbaarheid Zuid Nederland