Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans die een inzicht geven in de voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden op de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in overige voorzieningen, voorzieningen onderhoud en egalisatie, voorzieningen door derden beklemde middelen en voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's.

Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's

Pensioen voormalige wethouders

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

2.274.604

38.700

61.175

2.252.129

Voor zittende wethouders moet op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

389.650

0

0

389.650

De laatste inzichten geven dat er een bedrag van € 390.000,- nodig is om de (bodem)sanering te kunnen uitvoeren. Dit betreft een gemiddelde tussen de huidige schattingen en een "worst case" scenario.

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

1.159.854

210.634

292.853

1.077.635

Uitgaven voor groot onderhoud dat meegenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. De afgelopen jaren heeft weinig grootschalig onderhoud aan de gebouwen plaatsgevonden. De reden daarvan is een gebrek aan personele capaciteit.

Als gevolg van de overeenkomst met Helpt Elkander is een aantal gebouwen eigendom van de gemeente geworden. De gevolgen hiervan voor het benodigde beheerbudget worden separaat aan de raad voorgelegd zo gauw deze bekend zijn. In de begroting is al rekening gehouden met een verhoging van de storting vanaf 2017, een normbedrag.

Voorziening wegen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

642.876

837.086

973.000

506.962

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. De werkelijk verwachte uitgaven aan cyclisch onderhoud worden ingeschat op € 973.000,-.

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afval

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

1.515

0

880

635

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten kan gebruik gemaakt worden van een voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

3.117.214

147.331

0

3.264.545

De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Promotie-inkomsten

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

2.083

1.000

1.000

2.083

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.

Parkeerfonds

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

9.366

0

0

9.366

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie 317). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen en het bedrijf gevestigd is in het centrumgebied, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand van het centrumgebied te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college.

Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

15.236

0

0

15.236

Dit betreft gelden die in overleg met SRE moeten worden aangewend voor activiteiten in het kader van de verkeersveiligheid.

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

155.000

0

134.000

21.000

Op 18 mei 2017 heeft de raad besloten deel te nemen aan het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) van € 165.000,-. Hiervoor is een voorziening gevormd. Betaling aan het regionale fonds vindt gefaseerd plaats in de jaren 2017 tot en met 2019.

Verliesgevende complexen bouwgrond

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

6.193.624

123.872

0

6.317.496

In de diverse vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties zijn de indicaties van het programma, de fasering en de te verwachten exploitatiesaldi opgenomen. Voor grondexploitaties met een verwacht negatief exploitatiesaldo moet een voorziening worden gevormd. De negatieve exploitatiesaldi zijn opgenomen in deze voorziening. De ontwikkeling van de voorziening is conform de actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties bij de jaarrekening.
De toevoeging betreft de rente van € 123.872,-.