De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyseoverzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de verschillenanalyse worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2018 van deze begroting (2018 nieuw) en het jaar 2018 van de meerjarenbegroting 2017-2020 (2018 oud).

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten (3.1). Hetzelfde geldt voor de financiële tabellen in het programmaplan (2.2). Dit komt doordat in het overzicht in 3.1 de algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel gewoon in de programma's opgenomen.
Deze analyse is ook niet aangepast aan de amendementen. Het overzicht in 3.1 wel.