Activa

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

192

201

166

130

100

Materiële vaste activa

45.402

53.210

53.961

54.670

55.075

Financiële vaste activa

10.952

10.482

6.487

5.966

5.582

Totaal Vaste activa

56.546

63.894

60.614

60.767

60.757

Vlottende activa

Voorraden

62.922

40.388

30.129

24.432

17.962

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.013

5.013

5.013

5.013

5.013

Liquide middelen

773

773

773

773

773

Overlopende activa

2.590

4.590

4.590

2.286

4.590

Totaal Vlottende activa

71.299

50.764

40.505

32.504

28.338

Totaal Activa

127.844

114.658

101.119

93.270

89.095

Passiva

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

25.676

23.850

24.528

25.085

25.537

Voorzieningen

7.767

7.539

7.669

7.373

7.217

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

56.697

45.443

31.039

19.618

19.197

Totaal Vaste passiva

90.140

76.832

63.236

52.075

51.952

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

33.518

33.641

33.698

37.010

32.958

Overlopende passiva

4.186

4.186

4.186

4.186

4.186

Totaal Vlottende passiva

37.704

37.826

37.883

41.195

37.144

Totaal Passiva

127.844

114.658

101.119

93.270

89.095

De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.