1. vast te stellen de Programmabegroting 2018;
  2. vast te stellen de Meerjarenraming 2019-2021;
  3. in te stemmen met de aanpassingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 Algemene inleiding;
  4. in te stemmen met de investeringen en projecten voor 2018 zoals opgenomen in het overzicht van investeringen 3.3.4 onderdeel B en C en het overzicht van projecten 3.3.5;
  5. het subsidieplafond voor de programma’s 1 (Bestuur, samenwerking & Dienstverlening), 2 (Veiligheid & Handhaving), 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd), 4 (Verenigingen & Accommodaties), 5 (Wonen & Leefomgeving), en 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) totaal vast te stellen op € 3.133.236,- en het subsidieplafond voor programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) vast te stellen op € 71.490,-.